İçeriğe atla

Fotoğraf

En çok Kullanılan İngilizce Sözcükler Ve Telaffuzları

- - - - -

16 replies to this topic

#1
V

V
 • Üye
 • 4.986 Mesaj sayısı:
HURRY -- HARİ -- acele etmek
BE HUNGRY -- Bİ HANGRİ -- acıkmak
EXPLAİN -- İK'SPLEYN -- açıklamak
OPEN -- OUPIN -- açmak
SWİTCH (TURN) ON -- -SVİC (TÖ:N) ON -- -açmak (ışık)
FORGİVE -- FI'GİV -- affetmek
CRY -- -- KRAY,Vİ:P -- ağlamak
BELONG TO -- Bİ'LONG TU -- -ait olmak
TAKE -- -- TEYK -- almak
UNDERSTAND -- -ANDI'ST END -- -anlamak
AGREE -- A'GRİ: -- anlaşmak
LOOK FOR -- LUK FO: -- aramak
SEARCH,SEEK -- -SÖ:Ç Sİ:K -- araştırmak
FALL İN LOVE -- FOL İN LAV -- -aşık olmak
SHOOT -- ŞUUT -- ateş etmek
JUMP -- -- CAMP -- atlamak
THROW -- TROU -- atmak
STAND UP -- STEND AP -- ayakta durmak
ADJUST -- I'CAST -- ayarlamak
SEPARATE -- SEPIREYT -- ayırmak
LEAVE -- -- Lİ:V -- -- ayrılmak
BET -- -- BET -- -- bahse girmek
FAİL -- FEYL -- başaramamak
SUCCEED -- SIKSİD -- başarmak
HAPPEN -- HEPİN -- başına gelmek
START,BEGİN -- STA:T, Bİ'GİN -- başlamak
WAİT -- VEYT -- beklemek
LOOK LİKE -- LUK LAYK -- benzemek
KNOW -- NOU -- -- bilmek
GET ON -- -- GET ON -- binmek (oto)
FİNİSH,END -- FİNİŞ,END -- bitirmek
DROWN -- -- DRAUN -- boğulmak
PAİNT -- PEYNT -- boyamak
FİND -- -- FAYND -- bulmak
MEET -- Mİ:T -- -- buluşmak
GROW -- GROU -- büyümek
BORE -- BO: -- -- canını sıkmak
ANSWER,REPLY -- A:NSİ,Rİ'PLAY -- -cevap vermek
CALL -- -- KO:L -- çağırmak
WORK -- VÖ:K -- -- alışmak
PLAY -- -- PLEY -- -- çalmak (müzik)
STEAL -- STİIL -- çalmak,aşırmak
PULL -- PUL -- -- çekmek
DRAW -- DRO: -- -- çizmek
DİSTRİBUTE -- Dİ'STRİBYU:T -- -dağıtmak
DİVE -- -DAYV -- dalmak (deniz)
CONSULT -- -- KİN'SALT -- danışmak
İNVİTE -- -- İN'VAYT -- davet etmek
CHANGE -- -- ÇEYNC -- değiştirmek
TRY -- -TRAY -- -- denemek
CONTİNUE -- -- KONTİNYU -- devam etmek
NOTİCE -- NOUTİS -- dikkat etmek
WİSH -- VİS -- -- dilemek
LİSTEN -- -- LİSIN -- dinlemek
REST -- -REST -- -- dinlenmek
BORN -- BO:N -- -- doğmak
TOUCH -- -- TAÇ -- -- dokunmak
FİLL -- -FİL -- -- doldurmak
TURN -- TÖ:N -- dönmek
FİGHT -- -FAYT -- dövüşmek
STOP -- -STOP -- durmak
FALL -- FOL -- düşmek
THİNK -- -TİNK -- düşünmek
ADD -- -ED -- eklemek
GET -- GET -- elde etmek
ORDER -- -O:DI -- emretmek
WORRY -- VÖRİ -- endişe etmek
POSTPONE -- -- Pİ'POUN -- ertelemek
BLOW -- -BLOU -- esmek (rüzgar)
EFFECT -- I'FEKT -- etkilemek
MARRY -- MERİ -- -- evlenmek
PASS -- -PAS -- geçmek
DEVELOP -- -- Dİ'VELIP -- geliştirmek
COME -- KAM -- gelmek
REJECT -- -Rİ'CEKT -- geri çevirmek
RETURN -- Rİ'TÖ:N -- geri dönmek
BRİNG -- -BRİNG -- -- getirmek
STROLL -- -STROUL -- gezinmek
ENTER -- ENTI -- girmek
GO -- -GOU -- -- gitmek
WEAR -- -VER -- giymek
SEND -- -SEND -- -- göndermek
SEE -- Sİİ -- -- görmek
İNTERVİEW -- İNTIVYU: -- görüşmek
SHOW -- -SOU -- -- göstermek
LAUGH -- -LA:F -- -- gülmek
SMİLE -- SMAYL -- gülümsemek
TRUST -- -TRAST -- güvenmek
SPEND -- -SPEND -- harcamak
MOVE -- MU:V -- -- hareket etmek
DAMAGE -- -DEMİC -- hasar vermek
MAKE A MİSTAKE -- MEYK I MİSTEYK -- -hata yapmak
REMEMBER -- Rİ'MEMBI -- hatırlamak
REMİND -- -Rİ'MAYND -- hatırlatmak
İMAGİNE -- -İ'MECİN -- hayal etmek
PREPARE -- -- PRI'PEİ -- hazırlamak
FEEL -- Fİ:L -- hissetmek
SERVE -- SÖV -- hizmet vermek
ENJOY -- -İN'COY -- -- hoşlanmak
DİSLİKE -- DİS'LAYK -- hoşlanmamak
ATTACK -- I'TEK -- -- hücum etmek
CONTAIN -- -KIN'TEYN -- içermek
DRINK -- -DRİNK -- -- içmek
SMOKE -- SMOUK -- -- içmek (sigara)
EXPORT -- İK'SPO:T -- ihracat etmek
NEED -- -Nİ :D -- ihtiyacı olmak
INTEREST -- İNTRIST -- ilgilendirmek
SIGN -- -SAYN -- -- imzalamak
BELIEVE -- -Bİ'LİV -- -- inanmak
INJURE,HURT -- İNCI,HÖ:T -- incitmek
GET OFF -- -GET OF -- -- inmek (oto)
BUILD -- -BİLD -- inşa etmek
WANT -- -VONT -- -- istemek
POINT -- -POİNT -- -- işaret etmek
HEAR -- -HİI -- -- işitmek,duymak
OBJECT -- -OBCİKT -- itiraz etmek
PUSH -- -PUŞ -- itmek
ALLOW,PERMIT -- -- I'LAU,PIR'MİT -- izin vermek
ACCEPT -- -IK'SEPT -- kabul etmek
ESCAPE (FROM) -- -- İ'SKEYP -- kaçmak
GET UP -- -GET AP -- kalkmak
STAY -- -STEY -- kalmak (otel)
CLOSE,SHUT -- KLOUZ,ŞAT -- kapamak
SWITCH (TURN) OFF -- SVİC (TÖN) OV -- kapamak (ışık)
DECIDE -- Dİ'SAYD -- karar vermek
MIX,STIR -- -MİKS,STÖ: -- karıştırmak
COMPARE -- -KIMPEİR -- karşılaştırmak
JOIN -- COYN -- -- katılmak
LOSE -- LU:Z -- kaybetmek
DISAPPEAR -- DİSİ'Pİİ -- -- kaybolmak
RECORD -- -Rİ'KO:D -- -- kaydetmek
EARN -- ÖRN -- kazanmak (para)
WİN -- -VİN -- kazanmak (yarış)
CUT -- -KAT -- kesmek
DISCOVER -- -DİS'KAVI -- keşfetmek
BREAK -- -BREYK -- kırmak
LOCK -- LOK -- kilitlemek
RENT -- RENT -- kiralamak
SMELL -- -SMEL -- kokmak
CONTROL,CHECK -- KINTROUL,ÇEK -- kontrol etmek
SPEAK,TALK -- -- SPİİK,TO:K -- konuşmak
FEAR -- Fİİ -- -korkmak
PROTECT -- -PRI'TEKT -- korumak
RUN -- RAN -- -- koşmak
PUT -- -PUT -- koymak
USE -- YU:Z -- -- kullanmak
RESCUE,SAVE -- RESKYU,SEYV -- kurtarmak
DRY -- DRAY -- -- kurutmak
DESTROY -- Dİ'STROY -- mahvetmek
MAKE UP -- -MEYK AP -- makyaj yapmak
WONDER -- -VANDI -- merak etmek
CAUSE -- -KO:Z -- -- neden olmak
HATE,DETEST -- HEYTDİ'TEST -- nefret etmek
GET ENGAGED -- GET İN'GEYCD -- nişanlanmak
READ -- Rİ :D -- okumak
BE,BECOME -- -- Bİ,Bİ'KAM -- -- olmak
CONFİRM -- -KIN'FÖRM -- onaylamak
SİT (DOWN) -- -SİT (DAUN) -- oturmak
PLAY -- PLEY -- -- oynamak
PAY -- PEY -- -- ödemek
BORROW -- -BOROU -- ödünç almak
LEND -- LEND -- -- ödünç vermek
LEARN -- -LÖRN -- -- öğrenmek
TEACH -- -TİİÇ -- öğretmek
KİLL -- -KİL -- -öldürmek
DİE -- -DAY -- -ölmek
SUGGEST -- -SI'CEST -- -- önermek
KİSS -- KİS -- -öpmek
MİSS -- MİS -- -özlemek
APOLOGİSE -- I'POLİCAYZ -- özür dilemek
BURST -- -BÖRST -- patlamak
SHARE -- -ŞEİ -- -paylaşmak
COOK -- -KUK -- -pişirmek
POST,MAİL -- -POUST, MEYL -- postalamak
DİSTURB -- Dİ'STO:B -- -- rahatsız etmek
REFUSE,REJECT -- -- Rİ'FYU:Z,RİCEKT -- redetmek
REQUEST -- Rİ'KVEST -- rica etmek
ACT -- EKT -- -rol yapmak
DREAM -- -DRİ:M -- rüya görmek
HAVE,OWN -- HEV,OUN -- -- sahip olmak
HİDE -- -HAYD -- -- saklanmak
SHAKE -- -ŞEYK -- -sallamak
BUY -- -BAY -- -satın almak
SELL -- SEL -- -satmak
DEFEND -- -DİFEND -- -- savunmak
COUNT -- -KAUNT -- -- saymak (sayı)
SELECT,CHOOSE -- -- Sİ'LEKT,ÇU:Z -- seçmek
BE QUİET -- -Bİ'KVAYİT -- -- sessiz olmak
LİKE,LOVE -- LAYK,LAV -- sevmek
WATCH -- -VOC -- seyretmek
EARSE -- -İ'REYZ, -- silmek
ORDER -- -ORDIR -- -sipariş vermek
ASK -- -ESK -- sormak
SAY,TELL -- -SEY,TEL -- söylemek
PROMİSE -- -PROMİS -- -- söz vermek
BE THİRSTY -- -Bİ TÖRSTİ -- -- susamak
RİDE -- RAYD -- sürmek (at)
DRİVE -- DRAYV -- sürmek (oto)
JOKE -- COUK -- -şaka yapmak
SING -- -SİNG -- şarkı söylemek
SURPRİSE -- Sİ'PRAYZ -- şaşırtmak
COMPLAIN -- KIM'PLEYN -- -- şikayet etmek
SUSPECT -- SI'SPEKT -- -- şüphelenmek
GUESS -- -GES -- tahmin etmek
FOLLOW -- -FOLOU -- -- takip etmek
İMİTATE -- -İMİTEYT -- taklit etmek
COMPLETE -- -KIM'PLİ:T -- tamamlamak
REPAIR,MEND -- RI'PEİ,MEND -- -- tamir etmek
RECOGNIZE -- -- REKIGNAYZ -- tanımak
DISCUSS -- -DİSKAS -- tartışmak
CARRY -- -KEN -- -taşımak
TASTE -- TEYST -- -tatmak
ADVİSE -- -I'VAYZ -- -tavsiye etmek
CONGRATULATE -- -- KIN'GRECULEYT -- tebrik etmek
EXPERİENCE -- -- İK'SPİRİYINS -- -- tecrübe etmek
CURE -- KİYUR -- tedavi etmek
THREATEN -- TRETIN -- -tehdit etmek
OFFER -- -OFIR -- -teklif etmek
REPEAT -- -Rİ'Pİ:T -- tekrarlamak
TELEPHONE -- TELİFOUN -- -- telefon etmek
CONTACT -- -KONTEKT -- -- temas kurmak
CLEAN -- -KLİ:N -- -temizlemek
PREFER -- -PRİ'FÖ: -- -tercih etmek
TRANSLATE -- -TRENZ'LEYT -- tercüme etmek
DELIVER -- -Dİ'LİVI -- -teslim etmek
THANK -- -TENK -- -teşekkür etmek
HAVE A SHAVE -- -- HEV I ŞEYV -- -- traş olmak
CLIMP -- -KLAYM -- -tırmanmak
HOLD -- HOULD -- tutmak
ARREST -- I'REST -- -tutuklamak
FLY -- FLAY -- -uçmak
ARRIVE -- -I'RAYV -- -ulaşmak
HOPE -- HOUP -- umut etmek
FORGET -- FI'GET -- -unutmak
WAKE UP -- -VEYK AP -- -uyanmak
APPLY -- -I'PLAY -- -uygulamak
SUIT -- SU:T -- uygun olmak
SLEEP -- -SLİ :P -- uyumak
PRODUCE -- PRI'DYU:S -- -- üretmek
EXİST -- İG'ZİST -- -var olmak
CANCEL -- KENSIL -- -vazgeçmek
GİVE -- GİV -- vermek
HİT -- -HİT -- vurmak
CATCH -- -KEÇ -- yakalamak
BURN,LİGHT -- BÖ:N,LAYT -- yakmak
DO,MAKE -- -DU:,MEYK -- -yapmak
CREATE -- KRİ'EYT -- yaratmak
HELP -- HELP -- -yardım etmek
FORBİD -- -Fİ'BİD -- -yasaklamak
LİVE -- LİV -- -yaşamak
WRİTE -- -RAYT -- -yazmak
EAT -- İİT -- -yemek
DEFEAT -- -Dİ'Fİ:T -- -yenmek
PLACE -- -PLEYS -- -yerleştirmek
CATCH -- -KEÇ -- yetişmek
WASH -- VO:Ş -- -yıkamak
GUİDE -- -GAYD -- -yol göstermek
TRAVEL -- TREVIL -- -yolculuk etmek
DİRECT -- -Dİ'REKT -- -yönetmek
WALK -- -VO:K -- -yürümek
SWİM -- SVİM -- yüzmek
SUPPOSE -- SIPPOZ -- -zannetmek
VİSİT -- VİZİT -- -ziyaret etmek

#2
V

V
 • Üye
 • 4.986 Mesaj sayısı:
Bu arada bazı kelimelerde gülücükler bonus oldu biraz. smile.gif
IPS hatası yüzünden değiştiremiyorum. Umarım anlayabilirsiniz.

#3
Leviathan

Leviathan
 • Üye
 • 741 Mesaj sayısı:
Geçen, bir İngiliz arkadaştan şu kelimelerin telaffuzunu duyunca apıştım kaldım. Epey kıvranmak gerekiyor.

Though : ?
The : ?

Sanırım TH ile başlayan kelimelerin çoğunda bu durum aynı.#4
V

V
 • Üye
 • 4.986 Mesaj sayısı:
Leviathan,

Haklısın smile.gif

Tough : taf (sert, kuvvetli)
The : dı

#5
Flying_Hero

Flying_Hero
 • Üye
 • 458 Mesaj sayısı:
CONTİNUE -- -- KİN'SALT -- devam etmek
FALL -- FORİ -- düşmek
WORRY -- VAN -- endişe etmek


Bu kelimelerin okunuşu karışmış biraz smile.gif#6
V

V
 • Üye
 • 4.986 Mesaj sayısı:
İyi yakaladın Flying Hero smile.gif Düzeltelim.

CONTINUE -- -- KONTİNYU -- devam etmek
FALL -- FOL -- düşmek
WORRY -- VÖRY -- endişe etmek

#7
Misafirim BENNN

Misafirim BENNN
 • Misafir
ewt sağolun* var olun yaa Gönderilen Resim

#8
ctasal

ctasal
 • Üye
 • 310 Mesaj sayısı:
@Voodoo

Emek harcamışsın fakat hem Türkçe okunuşlarda hatalar var hem de fonetik bilgisi olmayana faydadan ziyade yanlışlara neden olur diye düşünüyorum. Ama yine de bir yerlerde birilerinin işine de yarar.

#9
V

V
 • Üye
 • 4.986 Mesaj sayısı:
ALINTI(ctasal @ 22-10-2008, 16:05:17) <{POST_SNAPBACK}>
@Voodoo

Emek harcamışsın fakat hem Türkçe okunuşlarda hatalar var hem de fonetik bilgisi olmayana faydadan ziyade yanlışlara neden olur diye düşünüyorum. Ama yine de bir yerlerde birilerinin işine de yarar.

smile.gif Evet, birkaç yanlış var. Gördüğünüz eksik veya yanlış noktalar varsa, lütfen iletiniz. Biz bu bölümün herkesin faydalandığı bir bölüm olduğuna inanıyoruz. Unutmayın, sadece bu konuda öğrenilen kelimeler ile teknik problem çözme kabiliyetiniz artabilir. smile.gif

#10
ctasal

ctasal
 • Üye
 • 310 Mesaj sayısı:
lk mesajımda da dediğim gibi elbette birilerinin işine yarayacaktır. Ben de (gerçi şu aralar oldukça yoğunum ama) fırsat buldukça fonetik rehber tarzında birşeyler hazırlayayım o zaman, fonetik rehberliğinde daha rahat telaffuz edilir diye düşünüyorum. Hem sözlükten kelime bakan arkadaşlara da yararı olacaktır.

#11
V

V
 • Üye
 • 4.986 Mesaj sayısı:
Çok iyi olur. Eğer kapsamlı bir içerik olursa, ayrı bir konu olarak yayınlar ve daha etkili sunmak için asarız.
Şimdiden katkınız için teşekkür ederiz. smile.gif

Ayrıca daha önce yazdığım ilk sayfalarda bir çalışma vardı hani. İncelemek isterseniz buyrun.

#12
ctasal

ctasal
 • Üye
 • 310 Mesaj sayısı:
Voodoo arkadaşımızın açtığı konuya biraz daha kapsamlı birşeyler eklemek istiyorum. Aşağıda fonetik simgeler ve İngilizce'deki okunuşları hakkında uzunca bir liste mevcut. Her simgenin yanında parantez içerisinde Türkçe'de nasıl telaffuz edildikleri şeklinde kısa bilgiler de mevcut. Alt kısımlarında ise örnek kelimeler ve onların altında da Türkçe okunuşları var. Türkçe okunuşlarda büyük harfle yazılı kısımlar vurgunun olduğu hecelerdir. Simgelerin ve harflerin yanlarındaki ":" işareti ise, o simge ya da harfin uzun telaffuz edileceği anlamına gelmektedir. Şimdilik bu kadar:)

English Vowels / Ünlüler

ʌ
come, run, comfort, company, enough, blood, funny, monkey, stomach, result
/kam/, /ran/, KAM-fıt/, /KAM-pıni/, /i-NAF/, /blad/, /FA-ni/, /MAN-ki/, /STA-mık/, /ri-ZALT/

ɑ: (Türkçe’de “ağaç” kelimesindeki ilk “a” harfinin okunuşu gibi)

task, dark, jar, charm, guard, father, rather
/ta:sk/, /da:k/, /ca:/, /ça:m/, /ga:d/, /FA:-dzı/, /RA:-dzı/

æ (Türkçe’de “dert” kelimesindeki “e”nin okunuşu gibi)

bad, cat, gas, chat, lamb, lamp, fat, thank, exact
/bæd/, /cæt/, /gæs/, /çæt/, /lam/, /læmp/, /fæt/, /tsænk/, /ig-ZÆKT/

e, ɛ (Türkçe’de “kedi” kelimesindeki “e”nin okunuşu gibi)

bed, red, get, text, deaf, kept, then, very, seven
/bed/, /red/, /get/, /tekst/, /def/, /kept/, /dzen/, /VE-ri/, /SE-vn/

i

sit, pit, fit, city, king, rich, symbol, become,
/sit/, /pit/, /fit/, /Sİ-ti/, /kinG/, /riç/, /SİM-bıl/, /bi-KAM/

i: (Türkçe’de “ani” kelimesindeki “i”nin okunuşu gibi)

see, sea, tree, people
/si:/, /si:/, tri:/, /Pİ:-pl/

ɔ (Türkçe’de “dal” kelimesindeki “a”nın okunuşu gibi)

hot, dog, not, want, cough, solid, Austria, foreign, involve
/hɔ t/, /dɔg/, /nɔt/, /wɔnt/, /kɔf/, /Sɔlid/, /ɔS-triı/, /Fɔrın/, /in-VɔLV/

ɔ: (Türkçe’de karşılığını bulamadım “o” uzun okunacak)

law, saw, form, short, bought, thought, caught, fault, water, author, appal
/lɔ:/, /sɔ:/, /fɔ:m/, /şɔ:t/, /bɔ:t/, /θɔ:t/, /kɔ:t/, /fɔ:lt/, /Wɔ:-tı/, /ɔ:-θı/, /ı-Pɔ:L/

ʊ (Türkçe’de “uğur” kelimesindeki ikinci “u”nun okunuşu gibi)

could, would, should, , push,
/kud/, /wud/, /şud/, /wud/, /puş/,

u: (Türkçe’de “uğur” kelimesindeki ilk “u”nun okunuşu gibi)

soon, pool, boot, cool, goose, June, tomb, through, music, presume
/su:n/, /pu:l/, /bu:t/, /ku:l/, /gu:s/, /cu:n/, tu:m/, /θru:/, /MYU:/zik/, /pri-ZYU:M/

ɜ: (Türkçe’de “ö” harfinin okunuşu gibi)

her, earn, bird, turn, church, germ, nurse, thirst, journey, journal, amateur
/hö:/, /ö:n/, /böbiggrin.gif/, /tö:n/, /çö:ç/, cö:m/, nö:s/, /θö:st/, CÖ:-ni/, /CÖ:-nıl/, /Æ-mı-TÇÖ:/

ə (Türkçe’de “kır” kelimesindeki “ı”nın okunuşu gibi)

about, along, attempt, salad, breakfast, effort, picture, company, companion
/ı-BAUT/, /ı-L@NG/, /ı-TEMPT/, /SÆ-lıd/, /BREYK-fıst/, /E-fıt/, /PİK-çı/, /KAM-pıni/, /kım-PÆN-yın/


English Consonants / Ünsüzler

p

pen, tip, public, upper, pepper, capable, power, sport
/pen/, /tip/, /PAB-lik/, /A-pı/, /PE-pı/, /KEY-pıbl/, /PAU-ı/, /sp@:t/

b

bed, bad, web, bee, bubble, October
/bed/, /bæd/, /web/, /bi:/, /BA-bl/, /@K-TOU-bı/

t

two, bet, letter, quantity, Atkinson, tomato, potato
/tu:/, /bet/, /LE-tı/, /KW@N-titi/, /ÆT-kinsın/, /tı-MA:-TOU/, /pı-TEY-TOU

d

good, did, odd, admire, bed-time, garden, width, chased, begged, downtown, middle
/gu:d/, /did/, /@d/, /ıd-MAYR/, /BED-TAYM/, /GA:-dn/, /widθ/, /çeyzd/, /begd/, /DAUN-TAUN/, /midl/

tʃ (Türkçe’de “ç” harfinin okunuşu gibi)

chair, choose, chalk, church, nature, furniture, bitch, question, lecture, orchard, enchant
/çeı/, /çu:z/, /ç@:k/, /çö:ç/, /NEY-çı/, /FÖ:-niçı/, /biç/, /KWES-çın/, /LEK-çı/, /@:-çıd/, /in-ÇA:NT/

dʒ (Türkçe’de “j” harfinin okunuşu gibi)

gin, Jean, joy, edge, gem, James, George, pigeon, religion, gymnastic, Greenwich, Norwich, sandwich
/cin/, /ci:n/, /joi/, /ec/, /cem/, /ceymz/, /c@:c/, /Pİ-cin/, /ri-Lİ-cın/, /cim-NÆS-tik/, /GRİ-nic/, /N@-ric/, /SÆN-wic/

k

come, came, cat, kill, queen, thick, conquer, character, chemist, Christmas
/kam/, /keym/, /kæt/, /kil/, /kwi:n/, /KW@-tı/, /θik/, /K@N-kı/, /KÆ-rıktı/, /KE-mist/, /KRİS-mıs/

g

go, get, beg, big, egg, gas, guard, gown, tiger, sugar, dogmatic
/gou/, /get/, /beg/, /big/, /eg/, /gæs/, /ga:d/, /gaun/, /TAY-gı/, /ŞU-gı/, /D@G-MÆ-tik/

f

fit, fat, fence, foot, food, safe, loaf, half, tough, enough, philosophy, lieutenant
/fit/, /fæt/, /fens/, /fut/, fu:d/, /seyf/, /louf/, /ha:f/, /taf/, /i-NAF/, /fi-L@-sıfi/, /lef-TE-nınt/v

vest, vast, vicar, vase, voice, vulgar, volume, very, have, give, wives, wave
/vest/, /va:st/, /Vİ-kı/, /va:z/, /v@is/, /VAL-gı/, /V@L-yum/, /VE-ri/, /hæv/, /giv/, /wayvz/, /weyv/

θ

thin, thing, theme, theft, thank, think, thought, thumb, smith, bath, method, author, sympathy
/tsin/, /tsing/, /tsi:m/, /tseft/, /tsænk/, /tsink/, /ts@:t/, /tsam/, /smits/, /ba:ts/, /ME-tsıd/, /@:-tsı/, /SİM-pıtsi/

ð

this, these, then, that, father, rather, gather, worthy, hither and thither
/dzis/, /dzi:z/, /dzen/, /dzæt/, /FA:-dzı/, /RA:-dzı/, /GÆ-dzı/, /WÖ:-dzi/, /Hİ-dzıın-DZİ-dzı/

s

see, city, less, psalm, serious, gross, places, ceases, exercises, paradise, precise
/si:/, /Sİ-ti/, /les/, /sa:lm/, /Sİ:-ıriıs/, /grous/, /PLEY-siz/, /Sİ:-siz/, /EK-sı-SAY-ziz/, /PÆ-rı-DAYS/, /pri-SAYS/

z

zoo, zones, easy, raizor, his, hers, trees, dogs, ideas, raise, rose, scissors, reserves, diseases
/zu:/, /zounz/, /İ:-zi/, /REY-zı/, /hiz/, /hö:z/, /tri:z/, /d@gz/, /reyz/, /rouz/, /Sİ-zız/, /ri-ZÖ:VZ/, /di-Zİ:-ziz/

ʃ (Türkçe’de “ş” harfinin okunuşu gibi)

she, shout, shoe, sure, sugar, wish, leash, marsh, emotion, ocean, precious, partial, assure, machine
/şi:/, /şaut/, /şu:/, /şuı/, /ŞU-gı/, /wiş/, /li:ş/, /ma:ş/, /i-MOU-şn/, /OU-şn/, /PRE-şıs/, /PA:-şl/, /ı-ŞUI/, /mı-Şİ:N/

ʒ (Türkçe’de “viraj” kelimesindeki “j”nin okunuşu gibi)

seizure, pleasure, treasure, leisure, enclosure, composure, prestige, massage, espionage, beige
/Sİ:-jı/, /PLE-jı/, /TRE-jı/, /LE-jı/, /in-KLOU-jı/, /kım-POU-jı/, /PRES-Tİ:J/, /MÆ-SA:J/, /ES-piı-NA:J/, /beyj/

h

hat, hit, heat, hook, hold, here, hard, behind, behave, inhabit, dishearten, childhood
/hæt/, /hit/, /hi:t/, /huk/, /hould/, /hiı/, /ha:d/, /bi-HAYND/, /bi-HEYV/, /in-HÆ-bit/, /dis-HA:-tn/, /ÇAYLD-HUD/

m

make, man, ham, information, mnemonic
/meyk/, /mæn/, hæm/, /İN-fı-MEY-şn/, /ni:-M@-nik/

n

no, tin, soon, pond, own, done, ignorance, enrol, enthusiasm
/nou/, /tin/, su:n/, /p@nd/, /oun/, /dan/, /İG-nırıns/, /in-ROUL/, /in-TSU:-ziæzm/

ŋ (Türkçe’de “dingil” kelimesindeki “ng” harflerinin okunuşu gibi)

young, ring, long, king, finger, singer, younger, anchor, handkerchief
/yang/, /ring/, l@ng/, /king/, /FİNG-ı/, /SİNG-ı/, /YANG-ı/, /ÆNG-kı/, /HÆNG-kı-Çİ:F/

l (Türkçe’de “delik” kelimesindeki “l”nin okunuşu gibi)

"clear": leave, lake, look, large, along, million... "dark": feel, field, people, bell, table, noble, milk, health
/li:v/, /leyk/, /luk/, /la:rc/, /ı-L@NG/, /MİL-yın/... /fi:l/, /fi:ld/, /Pİ:-pl/, /bel/, /TEY-bl/, /NOU-bl/, /milk/, /helts/

r

red, rash, reason, very, wrong, write, arrange, prove, crowd, rarer, recruit, retrograde
/red/, /ræş/, /Rİ:-zn/, /VE-ri/, /r@ng/, /rayt/, /ı-REYNC/, /pru:v/, /kraud/, /RÆ-rı/, /ri-KRU:T/, /RET-rou-GREYD/

w

we, wet, wag, warm, wool, wife, word, wear, weird, away, waiver, what, which, when
/wi:/, /wet/, /væg/, /w@:m/, /wul/, /wayf/, /wöbiggrin.gif/, /weı/, /wiıd/, /ı-WEY/, /WEY-vı/, /wh@t/, /whiç/, /when/

j (Türkçe’de “y”)

yes, yard, yatch, beyond, million, value, beauty, huge, human, queue, music, new, onion, familiar, simultaneous
/yes/, /ya:d/, /y@t/, /bi-Y@ND/ , /MİL-yın/, /VÆL-yu/, /bi-YU-ti/, /hyuc/, /HYU:-mın/, /kyu:/, /MYU:-zik/, /nyu:/,
/@N-yın/, /fı-MİL-yı/, /simıl-TEYN-yıs/


English Diphthongs / "Kayan" Seslikler

eɪ (Türkçe’de “ney” kelimesindeki “ey”in okunuşu gibi)

day, pay, game, daisy, table, scale, break, change, James, neighbour, railway, player
/dey/, /pey/, /geym/, /DEY-zi/, /TEY-bl/, /skeyl/, /breyk/, çeync/, /ceymz/, /NEY-bı/, /REYL-WEY/, /PLEY-ı/

aɪ (Türkçe’de “ay” kelimesinin okunuşu gibi)

my, fly, time, find, child, tried, cries, height, buy, eye, choir, aisle, quite, vine, resign
/may/, /flay/, /taym/, /faynd/, /çayld/, /tçrayd/, /krayz/, /hayt/, /bay/, /ay/, /kwayr/, /ayl/, /kwayt/, /vayn/, ri-ZAYN/

ɔɪ (Türkçe’de “toy” kelimesindeki “oy”un okunuşu gibi)

boy, toy, oil, noise, employer, royal, voice, choice, soil
/boy/, /toy/, /oyl/, /noyz/, im-PLOY-ı/, /ROY-ıl/, /voys/, /çoys/, /soyl/əʊ (Türkçe’de “ou” ile “ov” karışımı bir şekilde taleffuz edilir)

no, know, don't, only, home, toast, vote, hope, motion, Joseph
/NOU/, /nou/, /dount/, /OUN-li/, /houm/, /toust/, /vout/, /houp/, /MOU-şın/, /COU-zif/

aʊ (Türkçe’de “pilav” kelimesindeki “av”ın okunuşu gibi)

out, loud, house, now, vow, cow, town, flower, thousand, allowable, coward
/aut/, /laud/, /haus/, nau/, /vau/, /kau/, /taun/, /FLAU-ı/, /THAU-znd/, /ı-LAU-ıbl/, /KAU-ıd/

ɪə (Türkçe’de “iı” şeklinde telaffuz edilir)

ear, near, here, hear, dear, deer, beer, beard, weird, weary, idea, career, theatre
/iı/, /niı/, /hiı/, /hiı/, /diı/, /diı/, /biı/, /biıd/, /wiıd/, /WİI-ri/, /ay-DİI/, /kı-RİI/, /THİI-tı/

eə (Türkçe’de “eğer” kelimesindeki ikinci “e”nin okunuşu gibi)

air, hair, pair, care, chair, share, wear, there, vary, Sarah
/eı/, /heı/, /peı/, /keı/, /çeı/, /şeı/, weı/, /dzeı/, /VEI-ri/, /SEI-rı/

ʊə (Türkçe’de “aşure” kelimesindeki “u”nun okunuşu gibi)

sure, surely, poor, poorer, tour, cure, cured
/şuı/, /ŞUI-li/, /puı/, /PUI-rı/, /tuı/, /kyuı/, /kyuıd/#13
Guest_hakan_*

Guest_hakan_*
 • Misafir
ALINTI(Voodoo @ 04-09-2008, 14:46:49) <{POST_SNAPBACK}>
Leviathan,

Haklısın smile.gif

Tough : taf (sert, kuvvetli)
The : dı

sizi cook sewiiom

#14
Seyfulislam

Seyfulislam
 • Üye
 • 1.672 Mesaj sayısı:
Konunun iletisinde bir problem mi var? Türkça yazılmış bir yerde sanki... smile.gif

#15
mehmet acar

mehmet acar
 • Üye
 • 2 Mesaj sayısı:

HURRY -- HARİ -- acele etmek
BE HUNGRY -- Bİ HANGRİ -- acıkmak
EXPLAİN -- İK'SPLEYN -- açıklamak
OPEN -- OUPIN -- açmak
SWİTCH (TURN) ON -- -SVİC (TÖ:N) ON -- -açmak (ışık)
FORGİVE -- FI'GİV -- affetmek
CRY -- -- KRAY,Vİ:P -- ağlamak
BELONG TO -- Bİ'LONG TU -- -ait olmak
TAKE -- -- TEYK -- almak
UNDERSTAND -- -ANDI'ST END -- -anlamak
AGREE -- A'GRİ: -- anlaşmak
LOOK FOR -- LUK FO: -- aramak
SEARCH,SEEK -- -SÖ:Ç Sİ:K -- araştırmak
FALL İN LOVE -- FOL İN LAV -- -aşık olmak
SHOOT -- ŞUUT -- ateş etmek
JUMP -- -- CAMP -- atlamak
THROW -- TROU -- atmak
STAND UP -- STEND AP -- ayakta durmak
ADJUST -- I'CAST -- ayarlamak
SEPARATE -- SEPIREYT -- ayırmak
LEAVE -- -- Lİ:V -- -- ayrılmak
BET -- -- BET -- -- bahse girmek
FAİL -- FEYL -- başaramamak
SUCCEED -- SIKSİD -- başarmak
HAPPEN -- HEPİN -- başına gelmek
START,BEGİN -- STA:T, Bİ'GİN -- başlamak
WAİT -- VEYT -- beklemek
LOOK LİKE -- LUK LAYK -- benzemek
KNOW -- NOU -- -- bilmek
GET ON -- -- GET ON -- binmek (oto)
FİNİSH,END -- FİNİŞ,END -- bitirmek
DROWN -- -- DRAUN -- boğulmak
PAİNT -- PEYNT -- boyamak
FİND -- -- FAYND -- bulmak
MEET -- Mİ:T -- -- buluşmak
GROW -- GROU -- büyümek
BORE -- BO: -- -- canını sıkmak
ANSWER,REPLY -- A:NSİ,Rİ'PLAY -- -cevap vermek
CALL -- -- KO:L -- çağırmak
WORK -- VÖ:K -- -- alışmak
PLAY -- -- PLEY -- -- çalmak (müzik)
STEAL -- STİIL -- çalmak,aşırmak
PULL -- PUL -- -- çekmek
DRAW -- DRO: -- -- çizmek
DİSTRİBUTE -- Dİ'STRİBYU:T -- -dağıtmak
DİVE -- -DAYV -- dalmak (deniz)
CONSULT -- -- KİN'SALT -- danışmak
İNVİTE -- -- İN'VAYT -- davet etmek
CHANGE -- -- ÇEYNC -- değiştirmek
TRY -- -TRAY -- -- denemek
CONTİNUE -- -- KONTİNYU -- devam etmek
NOTİCE -- NOUTİS -- dikkat etmek
WİSH -- VİS -- -- dilemek
LİSTEN -- -- LİSIN -- dinlemek
REST -- -REST -- -- dinlenmek
BORN -- BO:N -- -- doğmak
TOUCH -- -- TAÇ -- -- dokunmak
FİLL -- -FİL -- -- doldurmak
TURN -- TÖ:N -- dönmek
FİGHT -- -FAYT -- dövüşmek
STOP -- -STOP -- durmak
FALL -- FOL -- düşmek
THİNK -- -TİNK -- düşünmek
ADD -- -ED -- eklemek
GET -- GET -- elde etmek
ORDER -- -O:DI -- emretmek
WORRY -- VÖRİ -- endişe etmek
POSTPONE -- -- Pİ'POUN -- ertelemek
BLOW -- -BLOU -- esmek (rüzgar)
EFFECT -- I'FEKT -- etkilemek
MARRY -- MERİ -- -- evlenmek
PASS -- -PAS -- geçmek
DEVELOP -- -- Dİ'VELIP -- geliştirmek
COME -- KAM -- gelmek
REJECT -- -Rİ'CEKT -- geri çevirmek
RETURN -- Rİ'TÖ:N -- geri dönmek
BRİNG -- -BRİNG -- -- getirmek
STROLL -- -STROUL -- gezinmek
ENTER -- ENTI -- girmek
GO -- -GOU -- -- gitmek
WEAR -- -VER -- giymek
SEND -- -SEND -- -- göndermek
SEE -- Sİİ -- -- görmek
İNTERVİEW -- İNTIVYU: -- görüşmek
SHOW -- -SOU -- -- göstermek
LAUGH -- -LA:F -- -- gülmek
SMİLE -- SMAYL -- gülümsemek
TRUST -- -TRAST -- güvenmek
SPEND -- -SPEND -- harcamak
MOVE -- MU:V -- -- hareket etmek
DAMAGE -- -DEMİC -- hasar vermek
MAKE A MİSTAKE -- MEYK I MİSTEYK -- -hata yapmak
REMEMBER -- Rİ'MEMBI -- hatırlamak
REMİND -- -Rİ'MAYND -- hatırlatmak
İMAGİNE -- -İ'MECİN -- hayal etmek
PREPARE -- -- PRI'PEİ -- hazırlamak
FEEL -- Fİ:L -- hissetmek
SERVE -- SÖV -- hizmet vermek
ENJOY -- -İN'COY -- -- hoşlanmak
DİSLİKE -- DİS'LAYK -- hoşlanmamak
ATTACK -- I'TEK -- -- hücum etmek
CONTAIN -- -KIN'TEYN -- içermek
DRINK -- -DRİNK -- -- içmek
SMOKE -- SMOUK -- -- içmek (sigara)
EXPORT -- İK'SPO:T -- ihracat etmek
NEED -- -Nİ :D -- ihtiyacı olmak
INTEREST -- İNTRIST -- ilgilendirmek
SIGN -- -SAYN -- -- imzalamak
BELIEVE -- -Bİ'LİV -- -- inanmak
INJURE,HURT -- İNCI,HÖ:T -- incitmek
GET OFF -- -GET OF -- -- inmek (oto)
BUILD -- -BİLD -- inşa etmek
WANT -- -VONT -- -- istemek
POINT -- -POİNT -- -- işaret etmek
HEAR -- -HİI -- -- işitmek,duymak
OBJECT -- -OBCİKT -- itiraz etmek
PUSH -- -PUŞ -- itmek
ALLOW,PERMIT -- -- I'LAU,PIR'MİT -- izin vermek
ACCEPT -- -IK'SEPT -- kabul etmek
ESCAPE (FROM) -- -- İ'SKEYP -- kaçmak
GET UP -- -GET AP -- kalkmak
STAY -- -STEY -- kalmak (otel)
CLOSE,SHUT -- KLOUZ,ŞAT -- kapamak
SWITCH (TURN) OFF -- SVİC (TÖN) OV -- kapamak (ışık)
DECIDE -- Dİ'SAYD -- karar vermek
MIX,STIR -- -MİKS,STÖ: -- karıştırmak
COMPARE -- -KIMPEİR -- karşılaştırmak
JOIN -- COYN -- -- katılmak
LOSE -- LU:Z -- kaybetmek
DISAPPEAR -- DİSİ'Pİİ -- -- kaybolmak
RECORD -- -Rİ'KO:D -- -- kaydetmek
EARN -- ÖRN -- kazanmak (para)
WİN -- -VİN -- kazanmak (yarış)
CUT -- -KAT -- kesmek
DISCOVER -- -DİS'KAVI -- keşfetmek
BREAK -- -BREYK -- kırmak
LOCK -- LOK -- kilitlemek
RENT -- RENT -- kiralamak
SMELL -- -SMEL -- kokmak
CONTROL,CHECK -- KINTROUL,ÇEK -- kontrol etmek
SPEAK,TALK -- -- SPİİK,TO:K -- konuşmak
FEAR -- Fİİ -- -korkmak
PROTECT -- -PRI'TEKT -- korumak
RUN -- RAN -- -- koşmak
PUT -- -PUT -- koymak
USE -- YU:Z -- -- kullanmak
RESCUE,SAVE -- RESKYU,SEYV -- kurtarmak
DRY -- DRAY -- -- kurutmak
DESTROY -- Dİ'STROY -- mahvetmek
MAKE UP -- -MEYK AP -- makyaj yapmak
WONDER -- -VANDI -- merak etmek
CAUSE -- -KO:Z -- -- neden olmak
HATE,DETEST -- HEYTDİ'TEST -- nefret etmek
GET ENGAGED -- GET İN'GEYCD -- nişanlanmak
READ -- Rİ :D -- okumak
BE,BECOME -- -- Bİ,Bİ'KAM -- -- olmak
CONFİRM -- -KIN'FÖRM -- onaylamak
SİT (DOWN) -- -SİT (DAUN) -- oturmak
PLAY -- PLEY -- -- oynamak
PAY -- PEY -- -- ödemek
BORROW -- -BOROU -- ödünç almak
LEND -- LEND -- -- ödünç vermek
LEARN -- -LÖRN -- -- öğrenmek
TEACH -- -TİİÇ -- öğretmek
KİLL -- -KİL -- -öldürmek
DİE -- -DAY -- -ölmek
SUGGEST -- -SI'CEST -- -- önermek
KİSS -- KİS -- -öpmek
MİSS -- MİS -- -özlemek
APOLOGİSE -- I'POLİCAYZ -- özür dilemek
BURST -- -BÖRST -- patlamak
SHARE -- -ŞEİ -- -paylaşmak
COOK -- -KUK -- -pişirmek
POST,MAİL -- -POUST, MEYL -- postalamak
DİSTURB -- Dİ'STO:B -- -- rahatsız etmek
REFUSE,REJECT -- -- Rİ'FYU:Z,RİCEKT -- redetmek
REQUEST -- Rİ'KVEST -- rica etmek
ACT -- EKT -- -rol yapmak
DREAM -- -DRİ:M -- rüya görmek
HAVE,OWN -- HEV,OUN -- -- sahip olmak
HİDE -- -HAYD -- -- saklanmak
SHAKE -- -ŞEYK -- -sallamak
BUY -- -BAY -- -satın almak
SELL -- SEL -- -satmak
DEFEND -- -DİFEND -- -- savunmak
COUNT -- -KAUNT -- -- saymak (sayı)
SELECT,CHOOSE -- -- Sİ'LEKT,ÇU:Z -- seçmek
BE QUİET -- -Bİ'KVAYİT -- -- sessiz olmak
LİKE,LOVE -- LAYK,LAV -- sevmek
WATCH -- -VOC -- seyretmek
EARSE -- -İ'REYZ, -- silmek
ORDER -- -ORDIR -- -sipariş vermek
ASK -- -ESK -- sormak
SAY,TELL -- -SEY,TEL -- söylemek
PROMİSE -- -PROMİS -- -- söz vermek
BE THİRSTY -- -Bİ TÖRSTİ -- -- susamak
RİDE -- RAYD -- sürmek (at)
DRİVE -- DRAYV -- sürmek (oto)
JOKE -- COUK -- -şaka yapmak
SING -- -SİNG -- şarkı söylemek
SURPRİSE -- Sİ'PRAYZ -- şaşırtmak
COMPLAIN -- KIM'PLEYN -- -- şikayet etmek
SUSPECT -- SI'SPEKT -- -- şüphelenmek
GUESS -- -GES -- tahmin etmek
FOLLOW -- -FOLOU -- -- takip etmek
İMİTATE -- -İMİTEYT -- taklit etmek
COMPLETE -- -KIM'PLİ:T -- tamamlamak
REPAIR,MEND -- RI'PEİ,MEND -- -- tamir etmek
RECOGNIZE -- -- REKIGNAYZ -- tanımak
DISCUSS -- -DİSKAS -- tartışmak
CARRY -- -KEN -- -taşımak
TASTE -- TEYST -- -tatmak
ADVİSE -- -I'VAYZ -- -tavsiye etmek
CONGRATULATE -- -- KIN'GRECULEYT -- tebrik etmek
EXPERİENCE -- -- İK'SPİRİYINS -- -- tecrübe etmek
CURE -- KİYUR -- tedavi etmek
THREATEN -- TRETIN -- -tehdit etmek
OFFER -- -OFIR -- -teklif etmek
REPEAT -- -Rİ'Pİ:T -- tekrarlamak
TELEPHONE -- TELİFOUN -- -- telefon etmek
CONTACT -- -KONTEKT -- -- temas kurmak
CLEAN -- -KLİ:N -- -temizlemek
PREFER -- -PRİ'FÖ: -- -tercih etmek
TRANSLATE -- -TRENZ'LEYT -- tercüme etmek
DELIVER -- -Dİ'LİVI -- -teslim etmek
THANK -- -TENK -- -teşekkür etmek
HAVE A SHAVE -- -- HEV I ŞEYV -- -- traş olmak
CLIMP -- -KLAYM -- -tırmanmak
HOLD -- HOULD -- tutmak
ARREST -- I'REST -- -tutuklamak
FLY -- FLAY -- -uçmak
ARRIVE -- -I'RAYV -- -ulaşmak
HOPE -- HOUP -- umut etmek
FORGET -- FI'GET -- -unutmak
WAKE UP -- -VEYK AP -- -uyanmak
APPLY -- -I'PLAY -- -uygulamak
SUIT -- SU:T -- uygun olmak
SLEEP -- -SLİ :P -- uyumak
PRODUCE -- PRI'DYU:S -- -- üretmek
EXİST -- İG'ZİST -- -var olmak
CANCEL -- KENSIL -- -vazgeçmek
GİVE -- GİV -- vermek
HİT -- -HİT -- vurmak
CATCH -- -KEÇ -- yakalamak
BURN,LİGHT -- BÖ:N,LAYT -- yakmak
DO,MAKE -- -DU:,MEYK -- -yapmak
CREATE -- KRİ'EYT -- yaratmak
HELP -- HELP -- -yardım etmek
FORBİD -- -Fİ'BİD -- -yasaklamak
LİVE -- LİV -- -yaşamak
WRİTE -- -RAYT -- -yazmak
EAT -- İİT -- -yemek
DEFEAT -- -Dİ'Fİ:T -- -yenmek
PLACE -- -PLEYS -- -yerleştirmek
CATCH -- -KEÇ -- yetişmek
WASH -- VO:Ş -- -yıkamak
GUİDE -- -GAYD -- -yol göstermek
TRAVEL -- TREVIL -- -yolculuk etmek
DİRECT -- -Dİ'REKT -- -yönetmek
WALK -- -VO:K -- -yürümek
SWİM -- SVİM -- yüzmek
SUPPOSE -- SIPPOZ -- -zannetmek
VİSİT -- VİZİT -- -ziyaret etmek#16
mehmet acar

mehmet acar
 • Üye
 • 2 Mesaj sayısı:
İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime için bir liste : http://www.wordtaboo...lan-1000-kelime

aynı sitede 100,2000...5000 'e kadar kelime listesi var faydalı gibi excel olarak da indirilebiliniyor

#17
ettenedi

ettenedi
 • Üye
 • 1 Mesaj sayısı:

İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime için bir liste : http://www.wordtaboo...lan-1000-kelime

aynı sitede 100,2000...5000 'e kadar kelime listesi var faydalı gibi excel olarak da indirilebiliniyor

Merhaba Mehmet Bey,

 

1000 kelimelik excel dosyasını rica etsek ekleyebilir misiniz? Yönlendirmiş olduğunuz sitede ücretli üyelik karşılığında indirebileceğimiz yazıyor.

 

bilginize.

 

Teşekkürler,

Hayırlı Bayramlar.

Yanıt Ekle